สรุปผลแข่งขัน CrossWord Game 2009
ที่ กิจกรรม (ช่วงชั้น) โรงเรียน ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน
1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ คะแนนรวมสูงสุด ช่วงชั้นที่ ๒ เด็กหญิงสลิลทิพย์ กิตติธนากร นางจริยา ประเสริฐศรี
2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ คะแนนรวมสูงสุด ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กชายปฏิภาณ บรรเทา นางสาวพัชรี พลับเพลิง
3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ คะแนนรวมสูงสุด ช่วงชั้นที่ ๔ นางสาวภัททิรา กองแก้ว นางสมภิรมย์ วรรณา
4 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ คะแนนรวมสูงสุด ช่วงชั้นที่ ๒ เด็กชายกำพล โสดาธาตุ นายอุทัย บุตรกูล
5 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ คะแนนรวมสูงสุด ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กชายทศวรรษ จันเทพา นางสมภิรมย์ วรรณา
6 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ คะแนนรวมสูงสุด ช่วงชั้นที่ ๔ นางสาวฐิตานันท์ ฤทธิ์เดช นางทิพวรรณ ยศวิจิตร
7 รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมสูงสุด ช่วงชั้นที่ ๒ เด็กหญิงชนาธนาถ ปฐมเสรี นายพรพจน์ สว่างวงศ์
8 รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมสูงสุด ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กหญิงระพี ส่งคุณธรรม นางสมภิรมย์ วรรณา
9 รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมสูงสุด ช่วงชั้นที่ ๔ นางสาวกมลเนตร มณีนิล นางรัชนี นวลศิริ
10 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ คะแนนคำสูงสุด ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กชายชยณัฐ พลที นางรัชนี นวลศิริ
11 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ คะแนนคำสูงสุด ช่วงชั้นที่ ๔ นายจักรพงษ์ สายแวว นางสาวฎายิน ลีลา
12 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ คะแนนคำสูงสุด ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กชายรักษ์ศักดิ์ เสนาโยธี นางจริยาภรณ์ ปรีประเสริฐ
13 รางวัลชนะเลิศคะแนนคำสูงสุด ช่วงชั้นที่ ๒ เด็กหญิงณิชชารีย์ อินทรสุขศรี นางชลทิชา คำชา
14 รางวัลชนะเลิศคะแนนคำสูงสุด ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กชายชัยมงคล หาญโกกรวด นางกรเพชร นนท์ศิลา
15 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๒ เด็กหญิงเบญญา ศรีจันทร์
16 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๒ เด็กหญิงพร้าวรุ้ง จงวัฒนากุล
17 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๒ เด็กหญิงชุติมณฑ์ มือทอง นางกรเพชร นนท์ศิลา
18 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๒ เด็กหญิงพีรดา ทำทอง นางศศิธร ชื่นนิรันดร์
19 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๒ เด็กหญิงรวิยา สุปัตติ
20 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๒ เด็กชายอานนท์ เจษฎารวมผาสุข นางสาวณัฐิยา โสรเนตร
21 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๒ เด็กชายชนกชนม์ ทองเครือ นางณัฐยา เฉิดจินดา
22 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๒ เด็กชายดนุสรณ์ ฉิมทอง นางสาวชะไมพร จันทร์ทรง
23 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๒ เด็กชายพชร บุญเรือน
24 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๒ เด็หหญิงวิรชา สิงหากัน นางจริยาภรณ์ ปรีประเสริฐ
25 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๒ เด็กหญิงวิรดา สิงหากัน นางจริยาภรณ์ ปรีประเสริฐ
26 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๒ เด็กหญิงนาถนที ดวนสูง นายอุทัย บุตรกูล
27 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๒ เด็กหญิงละอองทิพย์ สุขศรี นางอริสา ประกอบเสียง
28 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๒ เด็กชายตะวัน ธรรมวัติ นางอริสา ประกอบเสียง
29 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๒ เด็กชายศุภชัย จันทะเสน นางอริสา ประกอบเสียง
30 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กชายพุฒิเมธ ไพรบึง นางสาวอรัญญา เหล็กเพชร
31 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กหญิงสิปาง ไชยหาญ
32 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กชายสืบสกุล เจริญภิพบ นายพรพจน์ สว่างวงศ์
33 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กหญิงสุดารัตน์ เงินจันทร์
34 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กหญิงประสิตามาส สมานมิตร นางดาววิชา หิปะนัด
35 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กหญิงชนกนาถ พลยศ นางวัชราภรณ์ แคนเภาว์
36 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กหญิงสิริขวัญ จีระจิตตินันท์ นางวัชราภรณ์ แคนเภาว์
37 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กหญิงชนกพร โสรเนตร นางเกศินี บุญตา
38 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กหญิงนนทณัฐ บุญพบ นางเกศินี บุญตา
39 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กหญิงอุษณีย์ สิทธิสังข์ นางเกศินี บุญตา
40 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กหญิงพิมพ์ชนก จิราพงศ์รักษ์ นางสาวฐิติพร มีเดช
41 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กหญิงนฤมล สุภาพ นางดวงสมร นีวิลล์
42 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กหญิงเรวดี คุณาทร นางดวงสมร นีวิลล์
43 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กชายณัฐภัทร สมานพงษ์ นางดวงสมร นีวิลล์
44 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กหญิงสุภัควิภา สุทธิสนธ์ นางสาวฎายิน ลีลา
45 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กหญิงฉัตรแก้ว ทองเชื้อ นางจริยาภรณ์ ปรีประเสริฐ
46 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๓ นายพงศกร ห่ามกระโทก นางจริยาภรณ์ ปรีประเสริฐ
47 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กหญิงรัชนีกร สีล้อม นางจริยาภรณ์ ปรีประเสริฐ
48 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๓ นางสาววรรณิสา ตรีสูณ นางจริยาภรณ์ ปรีประเสริฐ
49 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กชายชัยณรงค์ สมจันทร์ นางสาวพีรญา พันธสีมา
50 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กชายฤทธิชัย ภูลสวัสดิ์ นางสาวพีรญา พันธสีมา
51 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กชายศราวุธ จันมะณี นางอริสา ประกอบเสียง
52 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กชายสุขสันต์ ธรรมวัติ นางอริสา ประกอบเสียง
53 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กชายสุจินดา นาคเจริญ นางสาวพีรญา พันธสีมา
54 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กชายกิตติศักดิ์ พรมโคตร
55 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กชายไกรกรัณฑ์ สารภาพ
56 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กชายสุริยา ดวงแก้ว
57 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๓ เด็กหญิงสุธีรา แก้วแดง นางสิริวรรณ พรสี่
58 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๔ นายพัชมงคล มาศกุล นางสาวพัชรี พลับเพลิง
59 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๔ นายศรัณย์ ไชยวิรุฬห์ นางดาววิชา หิปะนัด
60 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๔ นายทรรศนันทน์ บุณยโชติมา นางสมภิรมย์ วรรณา
61 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๔ นายภัทรพล บุญตา นางทิพวรรณ ยศวิจิตร
62 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๔ นายทองธนวัฒน์ ทองรัตนสมบัติ นางทิพวรรณ ยศวิจิตร
63 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๔ นายณัฐกิตติ์ วรรณทอง นางทิพวรรณ ยศวิจิตร
64 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๔ นางสาวปัทมาภรณ์ ไกรราช นางดวงสมร นีวิลล์
65 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๔ นางสาวภัทราพร ส่งเสริม นางสาวฐิติพร มีเดช
66 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๔ นายภควัชร ผดาวัลย์ นางสาวฎายิน ลีลา
67 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๔ นายณภัทร นิระมนต์ นางดวงสมร นีวิลล์
68 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๔ นายยงยุทธ เชื้อทุม นางจริยาภรณ์ ปรีประเสริฐ
69 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๔ นางสาววิราภรณ์ ดวงจันทร์ นางจริยาภรณ์ ปรีประเสริฐ
70 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๔ นางสาวอรัญญา พิศวงษ์ นางจริยาภรณ์ ปรีประเสริฐ
71 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๔ นางสาวสุภาพร ธนูทอง นางจริยาภรณ์ ปรีประเสริฐ
72 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๔ นายวาริน อภัยศิลา นางจริยาภรณ์ ปรีประเสริฐ
73 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๔ นางสาวสุดารัตน์ หนูพัฒน์ นายพิวัฒน์ ศรเพ็ชร
74 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๔ นางสาวสุนันทา สุราวุธ นางสุพรรณี นวลศิริ
75 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๔ นางสาวศันสนีย์ ศักดิ์สิงห์ นางจินต์ภาณี คำเพราะ
76 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๔ นางสาวอุษณีย์ สมจิตร นางจินต์ภาณี คำเพราะ
77 เข้าร่วมแข่งขัน ช่วงชั้นที่ ๔ นางสาวสายไหม พงษ์ทอง นางอุไร เหรียญตะคุ